Referat af Generalforsamling i Lyngerup Bylaug

20. november 2008

 

Tidspunkt:          Torsdag d. 20.11.2008 fra kl. 18.30 til 20.30.

Sted:                    På Loppemarkedet.

Deltagere:           Ca. 45. stk.

 

1.       Valg af dirigent, referent og 2 stk. stemmetællere

Karin Egelund blev valgt til dirigent. Gitte Sørensen blev valgt til referent.

 

2.       Formandens beretning

Se bilag.

 

3.       Aflæggelse af det reviderede regnskab

Reimert Ganer-Tolsøe gennemgik årets regnskab, som herefter blev godkendt. Pr. 20.11.08 er bylaugets midler kr. 24.981,01.

 

4.       Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde pris på kr. 2.500,00 for bygning af opslagstavle, som kan opstilles et sted i Lyngerup. I stedet påtog Erik Petersen, Lyngerupvej 61 at bygge denne gratis, hvorefter dette blev vedtaget med følgende stemmer: 37 for, 2 imod og 4 undlod at stemme.

Bestyrelsen sætter herefter dette i gang.

 

5.       Valg til bestyrelsen

Klaus Forup blev genvalgt som formand og repræsenterer Landerslevvej, Buen, Holmegårdsvej og Lille Lyngerupvej.

Reimert Ganer-Tolsøe blev genvalgt som kasserer.

Henrik Hjaltelin blev genvalgt som repræsentant for Lyngerupvej og Gl. Dalbyvej.

Michael Laudrup blev genvalgt som repræsentant for Søndervangen.

Morten Pedersen blev valgt som repræsentant for Mejerigårdsvej og Strædet.

Torben Pedersen blev genvalgt som 1. suppleant.

Jens Madsen blev valgt som 2. suppleant.

Niels Jørgensen blev genvalgt som revisor.

Kristian Wichmann blev valgt som revisor suppleant.

                            

6.       Fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fortsætte med årligt kontingent på kr. 100,00.

 

7.       Den store mappe om Lyngerup

Alle husstande i Lyngerup har fået udleveret en side omhandlende deres eget hus. Vi håber at rigtig mange vil udfylde og returnere denne.

Torben Pedersen viste på lærred, at ”Den store mappe om Lyngerup” nu også er at finde på bylaugets hjemmeside. Bylauget har købt domænenavnet: www.bylav.dk.

 

 

 

 

         

8.       Vejudvalgets beretning samt evt. valg til dette

Henrik fortalte på vegne af Vejudvalget, at de har foreslået at udvidde området for VVM-undersøgelsen for en ny fjordforbindelse m.m. Vejudvalgets brev kan se på bylaugets hjemmeside.

Vejudvalget vil fortsætte med at følge udviklingen og består uændret af: Frans-Fagus Larsen, Henrik Hjaltelin, Carl Peter Elgaard, Susanne Albæk og Kristian Wichmann.

 

9.       Festudvalgets beretning samt evt. valg til dette

Allerede før generalforsamlingen oplyste festudvalget, at de ikke ønskede at opstille igen. Flere fra festudvalget forklarede deres beslutning - der deltager generelt ikke nok til arrangementerne mere. De ville dog – som det sidste - afholde juletræstændingen, som der altid er stor opbakning til.

Der blev ikke valgt et nyt festudvalg. Bestyrelsen vil herefter drøfte, hvad der skal foregå af aktiviteter fremover.

 

10.     Eventuelt

Det blev fra salen påpeget, at der af og til render løse hunde rundt i folks haver – dette bedes hermed stoppet.

Det blev fra salen påpeget, at folk generelt skal huske at rydde op efter nytårsaften – særligt på Gl. Dalbyvej.

Ønske fra salen om, at der kommer julelys på alle 3 træer i rundkørslen. Klaus vil se på dette.

 

 

 

Herefter var der pølse- og ostebord. Det smagte godt.

Bjarne Haunstrup holdt et foredrag om korncirkler. Det gav anledning til mange spørgsmål, som ikke altid kunne besvares.

En rigtig hyggelig aften

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formandens beretning 2008

 

Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder (i februar, juni og oktober).

 

Vi har undersøgt pris på bygning af en opslagstavle – punkt 4.

 

Vi har arbejdet med den store mappe om Lyngerup – punkt 7. Torben er særdeles aktiv.

 

Der har været arbejdet i vejudvalget – punkt 8.

 

Der har ikke været kontakt til andre bylaug. Jeg var mundtlig inviteret til generalforsamling i Landerslev, men fik aldrig en invitation – og glemte alt om det.

 

Vi har haft talt om festudvalget, som allerede/ også sidste år klagede over lille opbakning til deres arrangementer. Hele festudvalget har ønsket at stoppe - punkt 9. 

 

Vi har vedtaget ikke at lave et slags blad/ udsendelse omhandlende Lyngerup.

 

Torben har til os købt domænenavnet www.bylav.dk.

 

Gadekæret er blevet renset af Reimert og Claus Johannesen.

 

Sankthans: Vi valgte i år at droppe fælles spisning. Der var båltale af Marianne Porsborg, næstformand for Liberal Alliance. Det var en kold aften og der var kun meget få deltagere. Der blev solgt 2 øl og en flaske vin. Vil overveje om vi overhovedet skal afholde sankhans mere.

 

Vi har planlagt denne aften. I.f.m. opkrævning af kontingent kan jeg konstatere, at der er mange i byen der aldrig deltager i nogle arrangementer. Det gør måske ikke noget – bare dem der kommer har det hyggeligt.

 

Michael og jeg laver igen i år julebelysning i rundkørslen.

 

Ingen dødsfald i byen i år (mig bekendt).

 

Den nye ride- og vandresti i Lyngerup: Jeg blev kontaktet af Jørgen Olsen i maj, som oplyste følgende: Karen Olsen har fået tinglyst en 2 meter bred sti hele vejen rundt om hendes jord – ca. 2,4 km. Stien blev indviet d. 31. maj af historisk forening Jægerspris. Gitte mødte op med blomster. Jørgen Olsen fortalte meget spændende om rutens lokaliteter. Torben var med og tog billeder – vi har senere givet en skifteramme med billeder til Karen Olsen. Ruten starter ved Tagegården. På sigt skal der opsættes ca. 8 stolper med info. Bylauget hjælper evt. til med dette. 1. stolpe kommer til at stå ved Tagegården og vil bl.a. oplyse om navnet Lyngerup, som stammer fra 1100-tallet o.s.v.

Vi vil til foråret arrangere en tur for byen, hvor Jørgen Olsen igen vil deltage.

Slægten har boet på gården i ca. 200 år, hvorfor det har været Karen Olsens ønske at bevare ”omridset” af selve udgangspunktet/ roden. Hun er ked af at så mange jorde udstykkes.

 

Afsluttende konklusion: Arbejdet i bylauget er hvad vi gør det til. Tak til Per og Emma for at lægge lokaler til + hjælp. Som sædvanlig stor tak til hele festudvalget. Særligt Jørgen og Vibeke som lægger lokaler til. Tak til hele bestyrelsen.