Referat af bestyrelsesmøde i Lyngerup Bylaug

torsdag d. 27.02.2003

 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 27.02.2003 fra kl. 19.30 til 22.00.

 

Sted:                    Hos Heidi D. Nielsen

 

Deltagere:           Klaus Forup                   Formand/Best.medlem             Landerslevvej/Buen m.m.

Michael Laudrup             Best.medlem                            Søndervangen

Frans-Fagus Larsen        Best.medlem                            Lyngerupvej/Gl. Dalbyvej

                             Heidi D. Nielsen             Best.medlem                            Mejerigårdsvej/Strædet

                             Pia Bronée                     1. suppleant

                             Bjarne Hansen                2. suppleant

                            

Afbud:                 Ingen                             

 

Fraværende:       Per Schou                      Kasserer/Best.medlem

 

         

Ad. 1 – Gennemgang af sidste referat samt opfølgning på dette

OK - ingen hængepartier!

 

 

Ad. 2 – Status ved kassereren

Ingen status, da Per ikke var til stede.

 

 

Ad. 3 – Valg af næstformand og sekretær

Michael genvalgt som næstformand. Klaus genvalgt som sekretær.

 

 

Ad. 4 – Bylaugets funktion ved henvendelser fra kommunen

Klaus har modtaget 2 stk. breve fra kommunen; kopier af ansøgninger sendt til kommunen fra hhv.

- Carsten Nielsen, Mejerigårdsvej 26, søger om tilladelse til hestepension og rideskole.

- Henrik Christoffersen, Vestergade 26 Skibby, søger om at indrette familiekollektiv i Lyngerupvej 70.

Klaus var på ferie i Australien da brevene ankom, hvorfor det ikke var muligt for os at komme med evt. bemærkninger til disse inden for tidsfristen.

Fremover skal formanden ringe rundt til bestyrelsen ved modtagelse af sådanne breve, så vi evt. kan reagere på disse. Samtidig enighed om, at breve som disse bør kopieres og uddeles til relevante beboere, så de selv har mulighed for at komme med evt. bemærkninger til kommunen.

 

Klaus har d.d. modtaget brev fra Landinspektør Erik Jensen, Lundevej 44, Frederikssund. Han beder Bylauget om skriftligt at godkende en ny indkørsel ind til den nuværende Lyngerupvej 45, der skal udstykkes til i alt tre parceller. Den nye indkørsel vedrører de to "nye" parceller. Den nuværende indkørsel ad Strædet bibeholdes til det eksisterende hus. Den nye indkørsel vil ifølge medsendte tegning skære midt igennem fællesjorden, hvorfor det derfor også bliver nødvendigt at flytte (noget af) vores nye halvtag.

Det blev aftalt at afvente brev/besked fra Kommunen. Herefter drøfter vi sagen igen. Evt. kan den nye indkørsel føres på en anden måde.

 

Dette gav anledning til generel snak om fællesjord i Lyngerup.

Frans kontakter Henrik Hjaltelin og Gert Jensen for at høre, om det er muligt at leje et stykke jord af dem til brug for fremtidige aktiviteter i byen. Pia kontakter på samme måde Karen Olsen.

 

 

Ad. 5 – Nye vejskilte i Lyngerup

Efter en del brevveksling med kommunen og amtet kunne Klaus oplyse følgende status:

- der er opsat nye vejskilte flere steder (hvor mange vides ikke med sikkerhed).

- tilsagn om opsætning af et nyt byskilt (mod Skibby).

- tilsagn om opsætning at amtets mobile "fart-blink" først i februar (skete ikke, men det kommer vel).

- afslag på at få opsat trafikspejl ved stikvejen Lyngerupvej 49-59.

- priser på skilte, som bylauget selv kan købe til vores private fællesveje.

Der er lang ekspeditionstid hos amtet og kommunen. Vi får normalt ikke besked om hvornår og hvad der udføres. Alligevel tilfredshed med resultatet.

 

Michael og Pia undersøger om vi kan få opsat skilte med husnumre på de to stikveje på Mejerigårdsvej, da gæster ofte har svært ved at finde rundt!

 

 

Ad. 6 – Kommende arrangementer i Bylauget

Michael har modtaget 12 stk. af de uddelte "ønske-sedler" retur. Der er ingen klar "vinder", hvorfor vi efter en god debat kom frem til følgende:

Michael og Pia går i gang med at planlægge og arrangere en cykeltur/tur til Selsø Slot. Evt. med rundvisning og vinsmagning. Arrangement foreløbigt fastsat til sidst i august måned.

Frans og Bjarne går i gang med at planlægge og arrangere et lokalhistorisk arrangement. Evt. med foredrag og gamle billeder. Arrangement foreløbigt fastsat til d. 07.11.03 - evt. sammen med generalforsamlingen.

 

 

Ad. 7 - Eventuelt

Klaus udskriver referater, vedtægter og personliste til Torben så han kan lægge det ud på hjemmesiden om Lyngerup.

Heidi ønsker et punkt på næste generalforsamling; om ikke at fyre raketter af i nærheden af huse med stråtag. Dette vedtaget.

Pia sørger for, at ovenstående kommende arrangementer medtages på en ny aktivitetskalender.

Klaus undersøger mulighed for, at vi kan få nogle notitser i lokalaviserne - som f.eks. Dalby Bylaug benytter.

Klaus er d. 31.01.03 blevet kontaktet af Torben Gullaksen, som har købt en af de to grunde på Søndervangen. Han spurgte om det var OK at opsætte en skurvogn i ca. 9 mdr., mens han bygger sit hus. Dette naturligvis helt OK.

Frans har talt med amtet vedr. beskæring af buske ved rundkørslen. Nu er det pludselig op til ejerne at udføre dette (Bylauget samt Mejerigårdsvej 3). Frans følger sagen. Det skønnes, at det p.t. ikke er  nødvendigt at beskære buskene. 

 

 

Tak for et godt møde.