Referat fra generalforsamling i

Lyngerup Bylaug torsdag d. 07.11.2002

- på loppemarkedet. 27 fremmødte.

 

 

 

 

Ad. 1 – Valg af dirigent og referent

Charlotte Jacobsen blev valgt som dirigent. Michael Laudrup blev valgt som referent.

 

Ad. 2 – Formandens beretning

Formand Klaus Forup berettede følgende fra det forgangne år:

Var sammen med festudvalget med til at lave den omdelte aktivitets-kalender i januar.

I april startede vi med at bygge halvtaget ved rundkørslen, selvom vi ikke havde byggetilladelse. Denne fik vi i september, hvorefter vi gjorde halvtaget færdigt i løbet af oktober.

Sankt Hans blev afholdt på Tagegården. Erik Sejersten, medlem af byrådet for Venstre, holdt en god båltale. Peter og Vibeke spillede musik og mange sang. 40-50 personer deltog.

Vi har givet kr. 500,00 i støtte til Koordinationsrådet, som er imod en losseplads i Kyndby Ådal.

Har søgt om nye vejskilte, byskilte o.s.v hos kommunen og amtet, men endnu er ingen udskiftet.

Den planlagte arbejdsdag d. 03.08.02 blev aflyst, da der ikke var noget særligt at lave (men der mødte heller ikke nogle op).

Det gik til gengæld fint med at få rydtet legepladsen på Søndervangen, da grundene er blevet solgt til Bjarne Vestergård fra Kulhuse.

Klaus takkede Michael Laudrup for en ekstra-ordinær god indsats i år.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 3 – Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Per Schou gennemgik regnskabet. Pr. 07.11.02 er bylaugets beholdning kr. 12.835,67. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4 – Vedtægtsændring vedr. §3 Ledelse

Med stemmerne 24 stk. for, 2 stk. imod og 1 stk. neutral blev den nye §3 vedtaget.

 

Ad. 5 – Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad. 6 - Valg til bestyrelsen

Valgene fulgte den nye §3, hvorfor hele bestyrelsen nu var på valg:

Klaus Forup blev genvalgt som formand uden modkandidater.

Per Schou blev genvalgt som kasserer uden modkandidater.

Fra Mejerigårdsvej/Strædet blev Heidi D. Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidater.

Fra Søndervangen blev Michael Laudrup genvalgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidater.

Fra Lyngerupvej/Gl. Dalbyvej blev Frans Fagus genvalgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidater.

Som 1. suppleant blev Pia Bronée valgt uden modkandidater.

Som 2. suppleant blev Bjarne Hansen valgt uden modkandidater.

Pia Bronée blev genvalgt som revisor uden modkandidater.

Jens Reimer blev valgt som revisor suppleant uden modkandidater.

 

Ad. 7 - Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på kr. 50,00 pr. år blev vedtaget.

 

Ad. 8 - Festudvalgets beretning

Henning Andersen fortalte kort om de 4 årlige arrangementer: Julearrangement, fastelavn, vejfodbold og høstfest. Generelt har fremmødet i år været dårligt.

 

Ad. 9 - Kommende arrangementer i Lyngerup Bylaug

Der er omdelt en seddel, hvor man kan krydse af ud for de aktiviteter, man har interesse i. Bestyrelsen vil herefter se på de afleverede sedler og evt. lave et arrangement.

 

 

Ad 10 - Eventuelt

Buske ved rundkørslen er blevet for høje og spærrer for udsyn. Bestyrelsen kontakter amtet vedr. dette.

Generel snak om placeringen af det nye halvtag. Ingen oplagt løsning på, hvor det ellers kan placeres.

Generel snak om naboer til det nye halvtag er blevet spurgt/bør spørges om deres mening til placering.

Forslag om evt. at afholde vejfodbold på Gl. Dalbyvej eller bag mejeriet.

Næste arb.dag i byen kunne være at rydde pladsen ved det nye halvtag for sten, således at man kan slå græs uden ødelægge maskinerne.