Ad. 4 - Nye vejskilte i Lyngerup

Klaus har modtaget brev fra Kommunen der oplyser følgende:

Buen og dele af Gl. Dalbyvej er kommunale veje (Kommunen betaler for skilte).

Holmegårdsvej, Landerslewej og Lyngerupvej er amtsveje (Amtet betaler for skilte).

Li. Lyngerupvej, Strædet og dele af GI. Dalbyvej er private fællesveje (vi betaler selv for skilte).

Klaus følger op hos Kommunen vedr. de kommunale veje. Spørger samtidig om pris for nye skilte til

de private fællesveje.

Klaus sender brev til Amtet for at søge om nye skilte på amtsvejene. Samtidig søges om større

byskilte, opsætning af "blind-vej" skilt ved Søndervangen, opsætning af "fart-blink" samt opsætning af

"trafik-spejl" ud for den lille stikvej Lyngerupvej nr. 49-59.

Ad. 5 - Generalforsamling d. 07.11.02

Det blev vedtaget at fremrykke generalforsamlingen til d. 07.11.02 kl. 19.30 på loppemarked. Per formulerer snarest vores ændringsforslag til §3 med følgende indhold:

-  De fire vej-områder i Lyngerup bibeholdes.

-  Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.

-  Alle er på valg hvert år med mulighed for genvalg.

-  Valg af formand. Formanden repræsenterer automatisk hans/hendes vej-område.

-  Valg af kasserer. Kassereren repræsenterer ikke et vej-område.

-  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer fra hver af de 3 resterende vej-områder.

-  Valg af revisor. Revisoren deltager ikke i bestyrelsesmøderne.
Per forbereder kontingent-indsamlingen.

Klaus skriver indbydelsen. Heidi kopierer denne (de nuværende vedtægter skal være på bagsiden).

Ad. 6 - Eventuelt

Michael laver en seddel, der omdeles sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. Her vil være

oplistet forskellige arrangementer som bylauget vil arrangere, hvis der er tilslutning (nok) for dette.

Heidi kopierer (evt.) denne.

Heidi undersøger mulighed for ballonflyvning over Lyngerup.

Klaus kontakter Torben Pedersen for at få ham til at vise os sin hjemmeside om Lyngerup på

generalforsamlingen.

e:\bylaug\260902b.doc                                 Referent: Klaus Forup                                                        Side 2/2