Referat fra generalforsamling i Lyngerup Bylaug torsdag d. 29.11.2001

- på loppemarkedet. 23 fremmødte.


Ad. l - Valg af dirigent og referent

Michael Laudrup blev valgt som dirigent. Klaus Forup blev valgt som referent.

Ad. 2 - Formandens beretning

Formand Frans Fagus berettede følgende fra det forgangne år: Der har i Lyngerup desværre været l dødsfald, nemlig Sophus Frederiksen. Sankt Hans blev afholdt på Tagegården. Peter Hansen spillede harmonika. Stor succes. D. 27.10.01 var der arbejdsdag på juletræspladsen, for at gøre klar til juletræet. Fremmødet var beskedent. Torben Hansen har lavet en hjemmeside om Lyngerup: http://home19.inet.tele.dk/lyngerup/ Har man ideer/kommentarer til denne, kan Torben kontaktes på tlf. 47 52 21 32. Vedr. vej situationen på Mejerigårdsvej og Strædet er der ikke sket yderligere det forløbne år. Torben Hansen oplyser, at sagen fra kommunens side er lukket. Det er nu op til beboerne på de berørte veje at finde ud af, hvad der kan/bør gøres. Henning Nielsen har lavet vores meget flotte bylaugslogo.

Fr.borg Amt har udgivet et ide-oplæg vedr. bl.a. omfartsvej omkring Lyngerup. Flere af de
omkringliggende gårde har gjort indsigelser omkring dette. Hæfterne blev studeret med stor interesse.
Henning Andersen spørger hvad der er blevet plantet på Gert Jensens jord (mellem Gert og Frans). Frans
oplyser, at det er læbælter.
"Formandens "beretning blev herefter godkend t_

 

Ad. 3 - Aflæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Per Schou gennemgik regnskabet. Pr. 27.11.01 er bylaugets beholdning kr. 15.263,83. Dette udløste lidt debat om, hvad vi egentlig skal bruge vores penge til. Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4 - Vedtægtsændring vedr. festudvalget

Det blev vedtaget at tilføje §8 vedr. festudvalget:

"Valg til festudvalg. Festudvalget består af min. 4 personer, der vælges for 2 år ad gangen, på

generalforsamlingen, med halvdelen på valg hvert år. Festudvalget er ikke underlagt bylaugets kasse".

Ad. 5 - Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6 - Valg af formand

Frans Fagus stillede ikke op til genvalg. Klaus Forup blev valgt som ny formand uden modkandidater.

Ad. 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Fra Mejerigårdsvej/Strædet blev Heidi D. Nielsen valgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidater. Fra Søndervangen blev Michael Laudrup genvalgt som bestyrelsesmedlem uden modkandidater. Fra Landerslevvej/Buen er Klaus Forup som formand hermed allerede bestyrelsesmedlem. Fra Lyngerupvej/Gl. Dalbyvej blev Claus Johannesen genvalgt som suppleant uden modkandidater. Fra Landerslevvej/Buen blev Carl Peter Elgaard genvalgt som suppleant uden modkandidater.

Ad. 8 - Valg af kasserer og suppleant

Per Schou blev genvalgt som kasserer uden modkandidater.

Lars Jacobsen blev - in ab'sentia - genvalgt som suppleant uden modkandidater.

 

Ad. 9 - Valg af revisor og suppleant

Pia Bronée blev genvalgt som revisor uden modkandidater.

Allan Laurens blev - in ab'sentia - genvalgt som suppleant uden modkandidater.

Ad. 10 - Fastsættelse af kontingent

Uændret kontingent på kr. 50,00 pr. år blev vedtaget.

Ad. 11 - Juletræsbelysning i rundkørslen v/KIaus Forup

Klaus har undersøgt muligheden for at etablere julebelysning på de 3 træer i rundkørslen. Fr.borg Amt har givet tilladelse til dette. Det vil kræve at der "skydes" et rør under vejen, således at der kan komme strøm ud i rundkørslen. Klaus har kontaktet et firma der kan gøre dette, men firmaet har endnu ikke fået klar besked fra Tele Danmark om, hvor telefonkablerne i vejen løber. Derfor tør de på nuværende tidspunkt ikke at udføre arbejdet!

Med 19 stemmer for og 4 imod blev det vedtaget, at bylauget må bruge maks. kr. 3000,00 på dette projekt. Per Schou slog dog fast, at den siddende bestyrelse selv kan vedtage at bruge af vores penge.

Ad. 12 - Festudvalget beretter for året der gik. Valg til festudvalg

Henning Andersen fortalte kort om de 4 årlige arrangementer: Julearrangement, fastelavn, vejfodbold og

høstfest. Pr. 27.11.01 er festudvalgets beholdning ca. kr. 6000,00.

I løbet af året er Lone Dam og Kim Buch trådt ud af festudvalget.

Følgende blev herefter valgt ind i festudvalget: Carl Peter Elgaard, Gitte Sørensen, Jørn Sørensen, Pia

Bronée, Jørgen Schou og Vibeke Schou.

Pr. 27.11.01 består festudvalget derfor af Bo Hansen, Henning Andersen, Carl Peter Elgaard, Gitte

Sørensen, Jørn Sørensen, Pia Bronée, Jørgen Schou og Vibeke Schou.

Ad. 13 - Eventuelt

Frans Fagus tilbød at give/plante ét juletræ på juletræspladsen, således at det fremover kan benyttes til

julearrangementet. Stor tilfredshed med dette.

De to ubebyggede grunde på Søndervangen (også kaldet Lyngerup Stadion) er igen aktivt til salg. I

tilfælde af at de bliver solgt, skal vi derfor have flyttet gyngestativet, borde, bænke, mål og hegn. Alt dette

kan evt. opsættes på juletræspladsen. Det er oplagt at gøre dette på nogle arbejdsdage.

Derudover blev der talt om at lave overdækning samt petanque-bane på juletræspladsen.

Filmen Danmark (PH-1935) blev ikke fremvist, da Frans kunne oplyse at den er yderst kedelig. Filmen

indeholder 2-3 minutter fra Lyngerup. Interesserede kan låne filmen hos Frans.

Som tak for en stor indsats som formand fik Frans til sidst overrakt en flaske vin.